🌎
This job posting isn't available in all website languages
📁
CN, VT và internet [I]
📅
220002I2 Requisition #

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham gia xây dựng các Kiến trúc giải pháp cho các dự án công nghệ. Đánh giá sau khi triển khai dự án để giám sát việc triển khai dự án tuân thủ theo Kiến trúc giải pháp đã phê duyệt.
 • Phối hợp với các đơn vị tìm kiếm và lựa chọn các phương án đầu tư, nguồn lực và thời gian triển khai các dự án công nghệ.
 • Tham gia triển khai các dự án công nghệ cụ thể theo phân công của Giám đốc Trung tâm.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Strong in Java and Spring framework
 • 5+ experience in java
 • Nice to have experience in client-side frameworks such as Angular, Flux/Redux
 • Strong DB skill (SQL or NoSQL)
 • Experience with API (Open API/Swagger)
 • Experience with k8s
 • Nice to have knowledge of CI/CD
 • Nice to have knowledge of AWS
 • Nice to have knowledge of Workflow engine such as Camunda, BPM

Benefit:

 • Up to 3500$ + 17 salary months + project bonus
 • Premium health care
 • Company trip

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển