🌎
This job posting isn't available in all website languages
📁
CN, VT và internet [I]
📅
220002I2 Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí Technical Lead - IT BU - DXKN. Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Strong in Java and Spring framework
 • 5+ experience in java
 • Nice to have experience in client-side frameworks such as Angular, Flux/Redux
 • Strong DB skill (SQL or NoSQL)
 • Experience with API (Open API/Swagger)
 • Experience with k8s
 • Nice to have knowledge of CI/CD
 • Nice to have knowledge of AWS
 • Nice to have knowledge of Workflow engine such as Camunda, BPM

Benefit:

 • Up to 3500$ + 17 salary months + project bonus
 • Premium health care
 • Company trip

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển