🌎
This job posting isn't available in all website languages

CN, VT và Internet [I] Opportunities at MSB

CN, VT và Internet [I] Opportunities at MSB

Explore Careers at MSB

Mô tả công việc 1. Xây dựng tài liệu yêu cầu: Nghiên cứu các văn bản pháp luật, văn bản MSB về...

210003H7 Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc 1. Thực hiện việc xây dựng tài liệu yêu cầu: Thực hiện nghiên cứu các quy định về hệ...

210003HA Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc 1. Xây dựng tài liệu yêu cầu: Nghiên cứu các văn bản pháp luật, văn bản MSB về...

210003HB Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc 1. Xây dựng tài liệu yêu cầu: Nghiên cứu các văn bản pháp luật, văn bản MSB về...

210003H9 Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tổ chức, triển khai kế hoạch và nội dung công việc nhằm đảm bảo tiến và chất lượng kiểm thử Phối...

210003LR Requisition #

Tìm hiểu thêm

Khách hàng của chúng tôi, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) được thành lập...

210002V3 Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Vai trò Tham gia từ đầu Giai đoạn thiết kế; Cung cấp Góc nhìn của nhân viên...

210003LY Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc 1. Xây dựng tài liệu yêu cầu: Nghiên cứu các văn bản pháp luật, văn bản MSB quản...

210003H8 Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tìm hiểu, cập nhật công Nghệ mới, tham mưu cho GĐ TTPT về các giải pháp công nghệ...

2100028T Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xây dựng kế hoạch, triển khai công việc hỗ trợ công nghệ hàng năm: Xây dựng các...

2100035K Requisition #

Tìm hiểu thêm