🌎
This job posting isn't available in all website languages

CN, VT và Internet [I] Opportunities at MSB

CN, VT và Internet [I] Opportunities at MSB

Explore Careers at MSB

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Vị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng...

2200039L Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Vị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng...

2200039I Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý danh mục yêu cầu từ đơn vị kinh doanh: Tham gia xây dựng quy trình quản lý...

2200039C Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Vai trò • Chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển nền tảng Marketing số •...

220002PU Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Vị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng Công...

2200038U Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia xây dựng các Kiến trúc giải pháp cho các dự án công nghệ....

220002I2 Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Define, plan and manage the data governance operating model • Design and recruit proper data governance...

220002YO Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý danh mục yêu cầu từ đơn vị kinh doanh: Tham gia xây dựng quy trình quản lý...

220002W2 Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Rà soát, đánh giá lỗ hổng an ninh của toàn bộ hệ thống IT Tham gia xây dựng,...

22000041 Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Vận hành hạ tầng mạng và bảo mật - Thực hiện thay đổi cấu hình hạ tầng mạng và bảo mật khi...

220001VW Requisition #

Tìm hiểu thêm