🌎
This job posting isn't available in all website languages

CN, VT và Internet [I] Opportunities at MSB

CN, VT và Internet [I] Opportunities at MSB

Explore Careers at MSB

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tổ chức, triển khai kế hoạch và nội dung công việc nhằm đảm bảo tiến và chất lượng kiểm thử Phối...

210003LR Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Role Oversee analyst progress and manage analysis outcome; Advise BA(s) on how to perform complex analysis; Mobilize BA...

220001SO Requisition #

Tìm hiểu thêm

Job Description Responsibilities of the role: We are recruiting a Engineering Lead to work on managing a team of developers for a digital banking...

22000210 Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Rà soát, đánh giá lỗ hổng an ninh của toàn bộ hệ thống IT Tham gia xây dựng,...

22000041 Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Cung cấp các hỗ trợ về dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) đến trực tiếp những nơi có nhu cầu,...

220001VY Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tổ chức triển khai công việc (dự án, vận hành, hỗ trợ..) theo kế hoạch được phê duyệt...

220000KW Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản trị vận hành hệ thống: Triển khai cấu hình và quản trị hệ thống mảy chủ, hệ thống lưu trữ;;...

220001FY Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Nhiệm vụ về tài chính: Hoàn thành kế hoạch được giao 2. Tham gia các dự án,...

220001VK Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. The Job Holder Responsible For Use analysis and business understanding to implement Customer Value Management (CVM)...

220001SR Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Objectives: - The job holder investigates business problems, extract, analyze and interpret large amounts of data from...

220001SQ Requisition #

Tìm hiểu thêm