🌎
This job posting isn't available in all website languages
📁
CN, VT và internet [I]
📅
210003NZ Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí Developer/Lập trình viên. Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Tech Tools expected to Know:

  • High efficiency with AWS products (AppSync, Batch, Lambda, EMR, Lake Formation, Glue, Fargate, API gateway, DynamoDB, …) and other AWS components for security, API and storage
  • Experience with mobile integration using AWS AppSync with ReactJS/Amazon Route 53 and other AWS architecture components
  • Some experience working with analytics/visualization tools (SageMaker, Redshift, …)
  • High familiarity working with Bitbucket, Jenkins, AWS CodePipeline products

​2. Tech Tools expected to Know:

  • Results and clients oriented
  • Outstanding analytical and conceptual skills
  • Team spirit, communication skills, and mental agility
  • Flexibility, ability to work under pressure

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Việc làm tương tự

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]