🌎
This job posting isn't available in all website languages

Xem tất cả việc làm

Tìm hiểu việc làm mới tại MSB.

35 kết quả

Mô tả công việc: - Lập kế hoạch kinh doanh, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm, trọng tâm bao...

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Chinh phục chỉ tiêu- Quản lý danh mục khách hàng ưu tiên và liên tục...

NHTM và tiêu dùng [B]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nghiên cứu hành vi của người dùng và luồng trải nghiệm sản phẩm; Thiết kế UX Wireframe...

CN, VT và internet [I]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Hỗ trợ quản lý khách hàng/ điều kiện phê duyệt của cấp có thẩm quyền (Thu nợ, giải.....

Hành chính, Văn thư, Thư ký [A]

Mô tả công việc: 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch kinh...

NHTM và tiêu dùng [B]

Mô tả công việc: 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch kinh...

NHTM và tiêu dùng [B]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản trị Sales: - Xây dựng và quản lý kế hoạch ngân sách hoạt động hàng năm...

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Hỗ trợ quản lý khách hàng/ điều kiện phê duyệt của cấp có thẩm quyền (Thu nợ, giải.....

Quản lý Đầu tư, Tài sản [V]

Chỉ đạo việc triển khai kế hoạch kinh doanh tại Chi nhánh (Siêu Trung tâm Kinh Doanh) và các Phòng giao dịch.....

NHTM và tiêu dùng [B]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Chinh phục chỉ tiêu- Quản lý danh mục khách hàng ưu tiên và liên tục...

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển