🌎
This job posting isn't available in all website languages

Xem tất cả việc làm

Tìm hiểu việc làm mới tại MSB.

166 kết quả

Mô tả công việc 1. Thực hiện công tác kinh doanh và quản trị bán hàng Chủ động nắm bắt, tạo nhu cầu...

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Mô tả công việc 1. Quản trị Sales: Quản lý danh mục Khách hàng bao gồm duy trì và phát triển...

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Mô tả công việc Tìm kiếm và cung cấp hồ sơ tín dụng của các Khách hàng thuộc danh mục của...

Tài chính [F]

Mô tả công việc 1. Triển khai thực hiện một các trong công tác sau: Xây dựng, ban hành, tư vấn hướng...

Tài chính [F]

Mô tả công việc: Nghiên cứu người dùng để xác định chân dung của người dùng; Thiết kế trỉa nghiệm kỹ...

CN, VT và internet [I]

Mô tả công việc: 1. Lập Báo cáo tài chính định kỳ (ngày, tháng, quý, năm) theo yêu....

Tài chính [F]

Mô tả công việc Tổ chức phân tích, rà soát, đánh giá thực trạng của khoản vay, thực trạng...

Tài chính [F]

Mô Tả Công Việc 1. Tổ chức xây dựng mô hình kinh doanh cho phân khúc Khách hàng doanh...

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Mô tả công việc: 1. Quan hệ đối tác: 1.1. Phát triển hợp tác Bancassurance với các đối tác bảo hiểm:...

Mô tả công việc: 1. Phát triển và quản lý sản phẩm Đề xuất đặc tính sản phẩm, giải pháp bán lẻ....

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển