🌎
This job posting isn't available in all website languages

Quản trị Dự án/Chương trình [P] Opportunities at MSB

Quản trị Dự án/Chương trình [P] Opportunities at MSB

Tìm hiểu cơ hội việc làm tại MSB

Vị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng Công nghệ thường niên...

2200039D Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Vai trò - Quản lý dự án TMO: hỗ trợ Trưởng phòng TMO lập kế hoạch & giám...

2200036C Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Vai trò - Thực hiện công việc phiên dịch & biên dịch - Hỗ trợ các công việc...

2200031B Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc: Responsible to cultivate the Agile process and help Squad achieves more and more agility;; Responsible to promote Scrum...

2200033D Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1.Vai trò: Thực hiện vai trò quản trị dự án đảm bảo tiến độ, hiệu quả và chất lượng ; Triển...

22000309 Requisition #

Tìm hiểu thêm