🌎
This job posting isn't available in all website languages

Quản trị Dự án/Chương trình [P] Opportunities at MSB

Quản trị Dự án/Chương trình [P] Opportunities at MSB

Tìm hiểu cơ hội việc làm tại MSB

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản trị, vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu (CSDL): - Thiết kế, xây dựng CSDL; - Thiết kế, xây dựng...

220003XS Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Vai trò và mục tiêu: Chuẩn hóa quy trình tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai...

230000HI Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1.Vai trò: Thực hiện vai trò quản trị dự án đảm bảo tiến độ, hiệu quả và chất lượng ; Triển...

230000GK Requisition #

Tìm hiểu thêm