🌎
This job posting isn't available in all website languages

Quản trị Dự án/Chương trình [P] Opportunities at MSB

Quản trị Dự án/Chương trình [P] Opportunities at MSB

Tìm hiểu cơ hội việc làm tại MSB

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý chương trình: Tiếp nhận các yêu cầu về phát triển công nghệ...

210003ME Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Vai trò Quản lý dự án Phòng Quản lý Chuyển đổi Số: hỗ trợ Trưởng phòng...

220001GX Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc: - Work with all squads to advise and oversee performance against Agile processes; - Enforce Agile values and practices...

210003NX Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện các công việc hành chính của dự án;

220001DP Requisition #

Tìm hiểu thêm