🌎
This job posting isn't available in all website languages

Quản trị chất lượng [Q] Opportunities at MSB

Quản trị chất lượng [Q] Opportunities at MSB

Tìm hiểu cơ hội việc làm tại MSB

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Triển khai các mô hình, phương pháp và các tiêu chuẩn liên quan...

210003NV Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc 1. Tham gia thiết lập và cập nhật Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng...

210003MH Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc: 1. Thực hiện thẩm định công tác mua sắm thẩm định Công nghệ thông tin của các đơn vị...

2000025R Requisition #

Tìm hiểu thêm