🌎
This job posting isn't available in all website languages

NHTM và tiêu dùng [B] Opportunities at MSB

NHTM và tiêu dùng [B] Opportunities at MSB

Tìm hiểu cơ hội việc làm tại MSB

Mô tả công việc 1. Vai trò Tham gia từ đầu Giai đoạn thiết kế; Đưa ra Góc nhìn và “Tiếng...

210002XL Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc 1. Vai trò Tham gia từ đầu Giai đoạn thiết kế; Cung cấp Góc nhìn của nhân viên back-end...

210002XP Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc 1. Vai trò Tham gia từ đầu Giai đoạn thiết kế; Cung cấp Góc nhìn của nhân viên back-end...

210002XR Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc 1. Xây dựng tài liệu yêu cầu: Nghiên cứu các văn bản pháp luật, văn bản MSB về...

210002R3 Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc 1. Hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ để sử dụng khoản tín dụng được MSB phê duyệt,...

21000313 Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc: 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch kinh...

2100001Q Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc: 1. Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp...

2100001S Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc 1. Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh: Nghiên cứu thị trường và tình hình dân cư...

2100023Q Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc: 1. Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp...

210000VM Requisition #

Tìm hiểu thêm