🌎
This job posting isn't available in all website languages

NHTM và tiêu dùng [B] Opportunities at MSB

NHTM và tiêu dùng [B] Opportunities at MSB

Tìm hiểu cơ hội việc làm tại MSB

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trợ giúp Giám đốc Vùng/Miền duy trì hoạt động điều hành toàn bộ các...

220001LE Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Vai trò: Tham gia từ đầu Giai đoạn thiết kế ; Cung cấp Góc nhìn của nhân viên...

22000214 Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Vai trò: Tham gia vào giai đoạn Thiết kế cuối (trong quá trình lập kế hoạch cho giai...

22000218 Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Lập kế hoạch công việc. Lập kế hoạch công việc cá nhân để thực hiện các hạng mục...

220001YF Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Chỉ đạo việc triển khai kế hoạch kinh doanh tại Trung tâm Khách hàng Cá nhân nhằm...

220001FC Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp...

22000196 Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp...

2200008I Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc: 1. Chỉ đạo việc triển khai kế hoạch kinh doanh tại Trung tâm Khách hàng Cá nhân nhằm...

210000XT Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc: 1. Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp...

210000VM Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Tư vấn, hỗ trợ...

220001R2 Requisition #

Tìm hiểu thêm