🌎
This job posting isn't available in all website languages

NHTM và tiêu dùng [B] Opportunities at MSB

NHTM và tiêu dùng [B] Opportunities at MSB

Tìm hiểu cơ hội việc làm tại MSB

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Chinh phục chỉ tiêu- Quản lý danh mục khách hàng ưu tiên và liên tục...

2100002F Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc: 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch kinh...

2100002W Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc: 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch kinh...

21000036 Requisition #

Tìm hiểu thêm

Chỉ đạo việc triển khai kế hoạch kinh doanh tại Chi nhánh (Siêu Trung tâm Kinh Doanh) và các Phòng giao dịch...

230002G0 Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia vào quá trình thiết kế và phát triển các sản phẩm Số của Ngân...

240000BX Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1, Chỉ đạo việc triển khai kế hoạch kinh doanh tại Trung tâm Khách hàng Cá nhân nhằm...

240000B7 Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc 1. Vai trò Thực hiện đề xuất, thiết kế, quản lý, báo cáo định kỳ/phát sinh danh mục...

23000254 Requisition #

Tìm hiểu thêm