🌎
This job posting isn't available in all website languages

NHTM và tiêu dùng [B] Opportunities at MSB

NHTM và tiêu dùng [B] Opportunities at MSB

Tìm hiểu cơ hội việc làm tại MSB

Mô tả công việc: 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch kinh...

2100003S Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc: 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch kinh...

2100003P Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc 1. Quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghiệp vụ của Phòng Quản lý tài sản...

210002CS Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc 1. Hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ để sử dụng khoản tín dụng được MSB phê duyệt,...

2100028Z Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc 1. Hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ để sử dụng khoản tín dụng được MSB phê duyệt,...

21000294 Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc 1. Triển khai các hoạt động chăm sóc khai thác khách hàng hiện hữu: Tiếp nhận nhu...

2100026Q Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc 1. Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh: Nghiên cứu thị trường và tình hình dân cư...

2100023Q Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc: 1. Hỗ trợ giám đốc chi nhánh (GĐCN) theo phân công/ủy quyền đối với công tác quản...

210000NB Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc: 1. Hỗ trợ giám đốc chi nhánh (GĐCN) theo phân công/ủy quyền đối với công tác quản...

210000NC Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc 1. Phát triển kinh doanh: Tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ chuyên viên bán hàng trong khu...

200000O7 Requisition #

Tìm hiểu thêm