🌎
This job posting isn't available in all website languages

Kiểm toán & Pháp lý, Tuân thủ [L] Opportunities at MSB

Kiểm toán & Pháp lý, Tuân thủ [L] Opportunities at MSB

Explore Careers at MSB

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Triển khai hoạt động giám sát nghiệp vụ: Tham gia xây dựng quy định, quy trình nội bộ...

220001ML Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát tuân thủ: Xây dựng, hướng dẫn áp dụng, tiếp...

220001M8 Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát tuân thủ: Thực hiện kiểm tra, giám sát...

220001M6 Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tư vấn pháp luật (đặc biệt là các việc có tính chất phức tạp, nhạy cảm, gấp hoặc...

220001LR Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ AML/CTF/ETS và FATCA: Tham mưu cho...

220001LX Requisition #

Tìm hiểu thêm