🌎
This job posting isn't available in all website languages

Kiểm toán & Pháp lý, Tuân thủ [L] Opportunities at MSB

Kiểm toán & Pháp lý, Tuân thủ [L] Opportunities at MSB

Explore Careers at MSB

Mô tả công việc 1. Triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát tuân thủ: a) Thực hiện kiểm tra, giám sát...

210002O5 Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc 1. Triển khai hoạt động Phòng chống tham nhũng và xử lý khiếu nại, tố cáo: a) Xây dựng...

210002O7 Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc 1. Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ AML/CTF/ETS và FATCA Tham mưu cho...

210000PY Requisition #

Tìm hiểu thêm