🌎
This job posting isn't available in all website languages

Giao dịch thương mại [T] Opportunities at MSB

Giao dịch thương mại [T] Opportunities at MSB

Tìm hiểu cơ hội việc làm tại MSB

Mô tả công việc 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Triển khai kế hoạch kinh...

210003G9 Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Triển khai kế hoạch kinh...

210003GA Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xây dựng tài liệu yêu cầu: Nghiên cứu các văn bản pháp luật, văn bản MSB về...

210003MK Requisition #

Tìm hiểu thêm