🌎
This job posting isn't available in all website languages

Việc làm tốt nhất

Tìm hiểu việc làm tốt nhất MSB.

13 kết quả

Mô tả công việc: 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch kinh...

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Mô tả công việc 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch kinh...

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Vị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB Pairing Master - Chương trình tuyển dụng thường.....

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Vị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB Pairing Master - Chương trình tuyển dụng thường.....

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Mô tả công việc: 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch kinh...

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Mô tả công việc: 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch kinh...

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hỗ trợ các công việc tạo nguồn tuyển dụng: Đăng tin tuyển dụng, Tìm kiếm hồ sơ,.; Hỗ trợ quản...

Nhân sự [H]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tổ chức, triển khai kế hoạch và nội dung công việc nhằm đảm bảo tiến và chất lượng kiểm thử Phối.....

CN, VT và internet [I]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Vị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB Pairing Master - Chương trình tuyển dụng thường.....

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Chăm sóc khai thác khách hàng nhằm đạt được mục tiêu về doanh số: Tiếp nhận nhu cầu....

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển