🌎
This job posting isn't available in all website languages

Việc làm tốt nhất

Tìm hiểu việc làm tốt nhất MSB.

2 kết quả

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Lập kế hoạch kinh doanh, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm, trọng tâm bao gồm:....

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Quản lý, chăm sóc và phát triển mở rộng danh mục khách hàng ưu tiên...

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển