🌎
This job posting isn't available in all website languages

Việc làm tốt nhất

Tìm hiểu việc làm tốt nhất MSB.

7 kết quả

Mô Tả Công Việc 1. Tổ chức xây dựng mô hình kinh doanh cho phân khúc Khách hàng doanh...

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Nắm vững và lập trình được ứng dụng trên nền tảng cloud (AWS/Google Cloud/ Microsoft Azure); Nắm.....

CN, VT và internet [I]

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Hiểu và nắm được kiến trúc hệ thống kho dữ liệu tập trung; Hiểu và nắm được dữ liệu của...

CN, VT và internet [I]

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Nắm được các kỹ năng, tư duy của một tester, Kỹ năng đọc requirement, viết Testcase, Kỹ năng test manually;...

CN, VT và internet [I]

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO MODULE GIÁM SÁT AN TOÀN THÔNG TIN; ; Nẵm rõ cơ chế hoạt động SIEM (Log source,...

CN, VT và internet [I]

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO MODULE VẬN HÀNH NGÂN HÀNG SỐ; ; Nắm vững được nguyên tắc hoạt động và Sử dụng...

CN, VT và internet [I]

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Tham gia trực tiếp vào đội dự án Mobile App, thực hiện thiết kế, xây dựng Wireframe; thiết kế...

CN, VT và internet [I]

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển